Chegada ao sagućo de entrada, onde o opala estava exposto.